De Bosmakelaar in Zuid-Holland

De Nederlandse provincies moeten de komende jaren aan de slag om meer bos te realiseren. In de Bossenstrategie van het Klimaatakkoord is namelijk vastgelegd dat er 10% aan bos bij moet komen. De provincie Zuid-Holland nam onze Bosmakelaar in de arm om partijen in kaart te brengen en belanghebbenden te verbinden.

Zuid-Holland is een dichtbevolkt gebied waar veel partijen samenkomen. De woningbouw, bedrijven, recreatie en de glastuinbouw strijden allemaal om de schaarse grond, dus de gronddruk is er hoog. Dan ligt er ook nog het Groene Hart met een veenweidegebied waar je moeilijk bos kunt realiseren.

Bosaanleg stimuleren

Het komende jaar gaat Bosmakelaar Bart Nootebos kansen en knelpunten voor bosaanleg in kaart brengen. Hij wil ontdekken wat werkt en wat niet. Daarmee kan hij het pad effenen voor verschillende partijen. Verder gaat hij adviseren hoe het bos- en bomenbeleid naar de toekomst ingericht kan worden. Een veelzijdige opdracht waarbij zijn kennis van overheden en zijn planologische expertise goed van pas komen.

Elk project is anders

Alle partijen hebben andere belangen en de diversiteit daarin is enorm groot. De Bosmakelaar heeft de taak deze bij elkaar te brengen. Ook zorgt hij ervoor dat duidelijk is wie de verantwoordelijkheid voor het beheer op zich neemt, want dat moet duurzaam geregeld zijn.

De Bosmakelaar kwam ook aan bod in onze online talkshow ‘Op weg naar 100% natuurinclusief’, die de moeite waard is om terug te kijken.

Een pionier in het bos

Als Bosmakelaar is Bart Nootebos een pionier, iemand die de aanzet tot ontwikkelen van bos en zorgt dat het daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Er zijn inmiddels al twee particulieren die geïnteresseerd zijn. Bart gaat voor hen onderzoeken wat financieel mogelijk is, welke functie het bos krijgt en wie het beheer op zich neemt.

Overal zijn kansen om bos aan te leggen en de Bosmakelaar brengt vraag en aanbod bij elkaar. Een mooie taak in terugdringen van CO2, het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van onze leefomgeving.

Bart Nootebos

Bart Nootebos

Bosmakelaar

Gerelateerde producten

Gerelateerde projecten