Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website getoonde informatie wordt door Eelerwoude met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Eelerwoude gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Eelerwoude aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Eelerwoude.

Email
E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Openbaarmaking, verspreiding, vermenigvuldiging en/of verstrekking van informatie uit dit e-mail bericht aan derden is niet toegestaan. Aan de informatie uit het e-mail bericht en ieder aangehecht bestand kunnen geen rechten worden ontleend en Eelerwoude aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden. Ook wordt e-mail niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen en/of rechtsbetrekkingen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden van Eelerwoude B.V. van toepassing (DNR2011 of RVR2020). Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Eelerwoude B.V. Nederlands recht is exclusief van toepassing.