CO2-Prestatieladder

Duurzaam

Eelerwoude is op weg naar 100% natuurinclusief. Hierbij leggen wij met name de aandacht op het ontwikkelen en in standhouden van een duurzame leefomgeving.

Een speerpunt van ons beleid is: het aspect duurzaamheid volledig in onze bedrijfsvoering implementeren. Aanleiding daartoe is enerzijds onze verantwoordelijkheid, zoals verwoord in onze missie en anderzijds de marktvraag, waarbij onze opdrachtgevers in toenemende mate actief willen bijdrage aan een duurzame inrichting en bedrijfsvoering. Als onderdeel van dit beleid, en als objectieve bewijslast, is het doel om het CO2-Bewust certificaat op Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder te behouden. Met dit certificaat laten wij aantoonbaar zien dat wij, zowel binnen onze eigen organisatie als op projectniveau, structureel aandacht hebben én maatregelen nemen om de CO2-uitstoot te reduceren. Onderdeel daarvan is dat wij ieder half jaar onze CO2-footprint vaststellen en kijken naar de voortgang van onze reductiedoelstellingen.

Resultaten

In 2022 is door Eelerwoude 130,4 ton CO2 uitgestoten, waarvan 29,3 ton CO2 in scope 1 (directe emissies door verbruik aardgas en brandstoffen wagenpark) en 101,1 ton CO2 in scope 2 inclusief business travel (indirecte emissies door verbruik elektriciteit en zakelijke reizen).

Dit resultaat is beïnvloed door de effecten van Covid19 waardoor er met name minder mobiliteit heeft plaatsgevonden dan in voorgaande perioden.

Voortgang reductie scope 1 en 2 (incl. business travel)

Onze doelstelling is om in 2024 ten opzichte van 2013 (ons referentiejaar) 60% minder CO2-uit te stoten, gerelateerd aan het aantal Fte’s. De resultaten over de eerste helft van 2023 laten zien dat we nog steeds op koers liggen om deze CO2-ambities gaan realiseren. Naar verwachting komen wij in 2023 al rond dit reductiepercentage uit.

Wel zien we een verschuiving van directe naar indirecte emissies waardoor het realiseren van onze doelstelling voor scope 2 (incl. business travel) wat onder druk staat. De volgende maatregelen gaan het komende jaar helpen om te zorgen dat ook deze emissies verder worden gereduceerd:

 • volledige overstap van grijze naar groene stroom
 • minder zakelijke reizen door blijvende inzet van videoconferencing en thuiswerken
 • gebruik van OV en fiets verder stimuleren

Reductie in de projecten

Ook binnen onze projecten hebben wij structurele aandacht voor de CO2-uitstoot die daarbij ontstaat en de mogelijkheden om deze te reduceren. Onze acties daarbij zijn:

 • vergroten bewustwording en kennis bij opdrachtgevers en onderaannemers
 • vergroten inzicht CO2-emissies in ontwerpvarianten

In 2021 zijn wij gestart met een project met gunningvoordeel, een project dat wij hebben gekregen mede doordat wij het CO2-Bewust certificaat hebben behaald. Voor de eerste helft van 2023 hebben wij berekend dat onze werkzaamheden op dit project 7,1 ton CO2 hebben veroorzaakt en in 2021 7,9 ton.

Wil jij, als medewerker of ketenpartner van Eelerwoude bijdragen aan het verder realiseren van onze doelen en het reduceren van de CO2-uitstoot in de wereld? Dat kan! Hieronder vind je een aantal manieren om mee te doen:

 • Vraag jezelf -ook na de Covid19-crisis- af of de zakelijke reis echt nodig is, of dat een alternatief (online) net zo effectief kan zijn.
 • Kijk bij je keuze van vervoermiddel nadrukkelijk naar de mogelijkheden van OV, elektrische deelauto, (deel)fiets. Niet alleen goed voor het milieu, maar reistijd kan dan vaak ook beter benut worden voor ontspanning en/of werk.
 • Indien je toch op reis gaat met een auto plan deze dan goed. Het tijdstip en de route zijn daarbij factoren van belang. Auto’s rijden zuiniger in doorrijdend verkeer. Dus vermijd spitstijden en drukke routes indien mogelijk.
 • Als bestuurder kun jij ontzettend veel bijdragen aan het reduceren van het brandstofverbruik door bewust te rijden en te anticiperen op het verkeer. Dit scheelt ook in de onderhoudskosten.
 • Let op je bandenspanning. Zachte banden rijden niet alleen onveiliger, maar zorgen ook voor een hoger brandstofverbruik. Controleer je banden dus regelmatig.
 • Pak, indien mogelijk, eens de (deel)fiets om naar kantoor te komen. Goed voor de gezondheid en positief voor het milieu.
 • Ook bij thuiswerken kan je CO2-uitstoot verminderen: voorkom onnodig energieverbruik door opladers continu in het stopcontact te hebben. Zet de laptop tijdens pauzes uit. Trek een warme trui aan.

Meer weten over de CO2-Prestatieladder?