Soortmanagementplan

Het soortmanagementplan (SMP) is een document waarin staat hoe de instandhouding van soorten wordt gewaarborgd door vooraf te nemen maatregelen.

Onze aanpak

Eerst doen we een basiskartering of nulmeting. Zo krijgen we een goed beeld van de aanwezigheid van beschermde soorten, de functie die het gebied heeft voor deze soorten, de omvang van de populaties en informatie over de verblijfplaatsen. Daarna voeren we een literatuuronderzoek en een veldonderzoek uit. Dit laatste onderzoek gebeurt op verschillende momenten om de soorten op verschillende tijdstippen te bestuderen.

De waarnemingen worden geanalyseerd op de verspreiding van de dieren en de functie van het onderzoeksgebied. Aan de hand van de resultaten beoordelen wij welke maatregelen genomen moeten worden om de soorten te versterken. Dan kijken we naar het gebruik van reeds aanwezige voorzieningen in het gebeid en het verwachte effect van de werkzaamheden.

Bij de uitvoering geven wij ecologisch advies over de natuurinclusieve maatregelen die genomen kunnen worden. Daarnaast monitoren wij steekproefsgewijs om de functionaliteit van de maatregelen te toetsen en een indruk te krijgen van de instandhouding van de soorten.

Waarom?

Voor elke ontwikkeling in het ruimtelijk gebied met een gedegen onderzoek gedaan worden naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren in het plangebied. Pas daarna kan een ontheffing aangevraagd worden. De onderzoeken die daarvoor verricht moeten worden, zijn vaak tijdrovend. Er moet een uitgebreid inventarisatie plaatsvinden. Zo lopen projecten vaak vertraging op en er wordt niet altijd het beste resultaat bereikt voor de natuur op de lange termijn.

In een soortmanagementplan staat het veldonderzoek uitgebreid beschreven. Daarin staan ook de plannen op de projectlocaties en hoe de opdrachtgever met de aanwezige soorten denkt om te gaan. Hiermee kan de opdrachtgever een generieke ontheffing aanvragen, voor een langere periode. Zo kunnen organisaties eenvoudiger bouwen, slopen en renoveren en beter invullling geven aan soortbescherming.

Meer info

In onze whitepaper staat nog meer informatie over het soortmanagementplan.

 

Gerelateerde projecten

Kennis & kunde