Ecohydroloog Karel Hanhart: ‘Werken met bodem en water, ik doe niets liever’

Verdroogde, verzuurde en vermeste bodems in natuurgebieden door een lage grondwaterstand en intensief bemeste landbouwgronden waar geen bodemleven meer in zit: in Nederland is er genoeg werk te verrichten als het om water- en bodemopgaven gaat. Karel Hanhart: “Als ecohydroloog werk ik aan het herstel van water en bodem en breng ik de oorspronkelijke natuur weer naar het oppervlak. Ik doe niets liever.”

Omzetten van landbouwgrond naar natuur

Bij het omzetten van landbouwgrond naar natuur probeert Hanhart het bodemleven weer terug te brengen: “Zo’n gebied is eigenlijk een woestijn. Door onder meer de bodem af te graven, de grond met rust te laten en het grondwater ruimte te geven, kan een vochtig hooiland ontstaan, met veel plant- en diersoorten.”

Herstel van natuurgebieden

Verdroging en verzuring van natuurgebieden gaat Hanhart onder meer tegen door de grondwaterstand te verhogen en toestroming van kwelwater te herstellen: “We verondiepen en dempen sloten en/of plaatsen stuwen, zodat het water weer gaat naar waar het hoort, namelijk bij de wortels van de vegetatie.

Integrale aanpak

De werkzaamheden van deze projecten gaan verder dan alleen natuurherstel. “Het gaat ook om het aanvragen van vergunningen, het in kaart brengen van de flora en fauna in een gebied, het bekijken van de mogelijkheden met agrariërs van aangrenzende percelen en het maken van contracten voor grote aannemers”, vertelt Hanhart. “Hiervoor werk ik nauw samen met onze planologen, ecologen, rentmeesters en technici.”

 

 

Samenwerking externe partijen

Waterschappen spelen de hoofdrol wanneer het water- en bodemvraagstukken betreft. “Dus het is belangrijk om daar constructief overleg mee te hebben en samen tot een goed eindresultaat te komen. Daarnaast is er altijd veel overleg met de provincie, als financierder van dit soort projecten. Ook de gemeente speelt een rol. Eigenlijk ben je met alle overheidsinstanties in gesprek bij wateropgaven.”

Karel Hanhart

Karel Hanhart

Ecohydroloog

Gerelateerde producten