Beekherstel voor betere waterkwaliteit

Met oorspronkelijke meanders meer water vasthouden

Het Waterschap Rijn en IJssel wil de kwaliteit van het water in de Buurserbeek verbeteren. Omdat het gebied dreigt te verdrogen, moeten er ook maatregelen genomen worden die het waterpeil verhogen en ervoor zorgen dat er meer water wordt vastgehouden.

Wij kregen de opdracht het traject Schansweg – Watermolen uit te werken tot definitief ontwerp. Het regelen van de aanvragen van de vergunningen, het opstellen van het bestek en het begeleiden van de aanbesteding, alles wordt door Eelerwoude gedaan.

Opdracht Beekherstel

Locatie Buurserbeek

Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel

De beek in de gemeente Haaksbergen was in het verleden vooral ingericht op het snel afvoeren van water. Door klimaatverandering zijn er extreme pieken in waterafvoer en langere perioden van droogte. Om aan de Kaderrichtlijn Wateropgave (KRW) te voldoen, schakelde het Waterschap Eelerwoude in. Voor het ruimere tracé stelden wij in het verleden de visie op en met deze opdracht is de cirkel rond.

Meer water vasthouden

Aan het traject van de watermolen tot aan de Schansweg grenzen veelal agrarische bedrijven, maar ook een aantal landgoederen en de N2000 gebieden het Haaksbergerveen en Buurserzand. De natuur en de landbouw daar hebben last van dreigende verdroging, dus moet er meer water vastgehouden worden. Het huidige plan voorziet daarin door de beek weer op de oorspronkelijke manier te laten meanderen, de beek meer ruimte te geven en door de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Meer biodiversiteit

De huidige graskades -en onderhoudsroutes maken, daar waar mogelijk, plaats voor kruidenrijk grasland en natuurvriendelijke oevers waardoor de biodiversiteit toeneemt. Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van kunstwerken als duikers of stuwen, de toepassing van beton is daardoor minimaal. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt de natuur versterkt en stijgt de natuurwaarde van het stroomgebied. Zo gaat de leefbaarheid voor mens en natuur erop vooruit.

Er zijn minimale aanpassingen in de recreatieve functie. Er worden twee nieuwe bruggen aangelegd voor wandelaars en de Buurserpot, een boot voor recreanten, kan nog steeds door de beek varen.

Integrale aanpak

Een integraal team van onze adviseurs pakt dit beekherstelproject aan. Alle disciplines worden door Eelerwoude geleverd; natuur- en cultuurtechniek, ruimtelijke ontwikkeling, ecologie en landschapsarchitectuur. Het team blijft gedurende het hele project in tact. Ook landschapsontwerper Sijtse Jan Roeters, die in een eerder stadium de visie opstelde, blijft aangehaakt. Zo ziet de opdrachtgever vertrouwde gezichten tijdens het hele traject.

Goede communicatie

De omgeving heeft positief gereageerd op het plan. Adviseur natuur- en cultuurtechniek Herbert Thuinte zegt: “Wij waren nauw betrokkenheid bij de communicatie met de stakeholders en vergezelden de opdrachtgever bij de keukentafelgesprekken. Zo konden we ter plekke het plan toelichten. Een goede samenwerking begint immers met goede communicatie.”

De Kaderrichtlijn Wateropgave

Omdat water zich niets van landsgrenzen aantrekt, hebben de Europese landen afgesproken om maatregelen te nemen in de Kaderrichtlijn Water. De KRW is er op gericht is de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren, de vervuiling van waterlichamen te verminderen en te voorkomen, watergebruik te bevorderen en de effecten van overstromingen en droogte te beperken. De richtlijn bepaalt dat de wateren in het jaar 2027 een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren.

Gerelateerde producten