Natuurbehoud door klimaatbestendig beekherstel

Natuurbehoud door klimaatbestendig beekherstel

Het beekdal van de Groote Beerze dreigde te verdrogen. Waterschap De Dommel wilde maatregelen nemen om de natuurwaarden te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren. Ook moest de beek beter bestand zijn tegen droogte en extreme neerslag en meer mogelijkheden bieden voor recreatie.

Wij maakten een ontwerp, stelden een bestek op en hebben de uitvoering van de werkzaamheden begeleid. Het gebied is nu aantrekkelijk voor natuur en recreatie en tevens voorbereid op de toekomst.

Opdracht Natuurbehoud door klimaatbestendig beekherstel

Product Beekherstel

Locatie Groote Beerze

Opdrachtgever Waterschap De Dommel

De Groote Beerze is een laaglandbeek in Kempenland-West, een uniek gebied van beken en heide tussen Bladel, Hapert en Oirschot. Het beekdal is door de EU aangewezen als zeer waardevol natuurgebied dat behouden en beschermd moet worden. Maar de kanalisatie van de beek en de brede afwateringssloten veroorzaakten verdroging in het gebied.

Water vasthouden

Het water moest langer worden vastgehouden en de beek moest de ruimte krijgen om buiten de oevers te treden. Daarom zijn sloten gedempt en oude meanders hersteld. Hierdoor blijft het water langer in het beekdal. Door het versmallen van het profiel van de beek kan deze in de winterperiode buiten zijn oevers treden. Hierdoor stijgt de grondwaterstand en wordt het gebied natter.

Nieuwe meanders worden gegraven in het tracé zoals het vroeger was

Natuurbehoud

Het meanderen van de beek zorgt daarnaast voor meer variatie in stroomsnelheid en brengt een proces van sedimentatie en erosie op gang. Bij de oude, herstelde meanders ontstaan prachtige plekken waar de beek weer in het oorspronkelijke profiel langs oude eikenbomen stroomt. De schaduw hiervan voorkomt ongewenste plantengroei en zorgt voor koeler water. Met de werkzaamheden zijn ook obstakels voor vismigratie weggenomen.

Door sedimentatie in de binnenbochten en erosie in de buitenbochten zal de beek zich blijven verplaatsen in het beekdal

Meer mogelijkheden voor recreatie

Om recreanten meer te laten genieten van de natuur rond de Groote Beerze, is het gebied beter toegankelijk gemaakt. Er zijn twee nieuwe bruggen geplaatst, waarvan één ook geschikt is voor mindervaliden. Menners en ruiters kunnen gebruikmaken van een nieuw ruiterpad en een voorde, een doorwaadbare plaats in de beek. Om het gebied ook in natte periodes toegankelijk te houden is een vlonderpad aangelegd. Uitgangspunt hierbij is dat recreanten van het gebied kunnen genieten zonder de natuur te verstoren. Zo gaan natuurherstel en natuurbeleving hand-in-hand en verbeteren we de leefomgeving voor mens en natuur.

Bij deze opdracht mochten we een gebied van 3,5 km rond de Groote Beerze opnieuw inrichten. Technisch manager Chris Palmer zag deze opdracht als een mooie kans om bij te dragen aan een klimaatbestendig watersysteem waarbij de natuur wordt hersteld en de biodiversiteit verhoogd.

Gerelateerde producten