Natuur- en bosbeheer voor een vitaal en productief bos

Als eigenaar of beheerder van een bosgebied heb je te maken met ‘grote vraagstukken’: hoe wil ik mijn bos beheren, hoe kan er gerecreëerd worden en hoe ga ik er duurzaam en efficiënt mee om? Hoe sluit ik aan op het omringende landschap?

Dit vraagt om een lange termijnvisie, want bos is gebaat bij respect voor bodem en ecologie, en bij regelmatige en rustige ingrepen. Maar er zijn ook korte termijn vraagstukken: de kwaliteit van het bos, klimaatverandering, recreatief gebruik en boomveiligheid, biodiversiteit en maatschappelijke vragen. Allemaal zaken die om een goed en doordacht natuur- en bosbeheer vragen.

Het bos en het klimaat

Bos en klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Enerzijds wordt het belang van bosbehoud en -ontwikkeling wereldwijd benadrukt. Anderzijds zal de houtvraag wereldwijd groeien door een sterkere consumptie- en energiebehoefte.

In Nederland is in de Bossenstrategie afgesproken dat we meer en weerbaarder bos willen ontwikkelen, dat we onze ecologie willen beschermen en tegelijk meer hout willen produceren. Want wat je lokaal kunt maken moet je niet van ver halen.

Een goed bos voor een gezonde leefomgeving

Het bos is bepalend voor het leefklimaat, uit ecologisch en milieu-oogpunt maar ook voor onze samenleving. Anderzijds zien we de effecten van een veranderend klimaat, grondwater- en luchtkwaliteit terug in onze bossen. Daar kunnen en moeten we iets aan doen.

Eelerwoude is op weg naar 100% natuurinclusief. 

Wij werken aan:

• toekomstbestendig bos dat weerbaar is
• houtproducerend bos, op efficiënte en duurzame wijze: vastlegging van CO2 en/of gericht op een sterke cascadering van vrijkomend hout
• bos dat aantrekkelijk is voor de recreant, zonder te zware milieubelasting
• meer bos, dat we vervolgens zo inrichten dat het de andere doelen kan dienen
We werken samen met partners aan pilots voor bosherstel en aanleg van nieuw bos en landschapselementen. We delen de opgedane kennis om onze gezamenlijke doelen te realiseren.

Bosbeheer is maatwerk

Bodem, ecologie en groeipotenties verschillen per locatie, evenals de wens van de eigenaar en omgeving. In sommige bosobjecten is al veel hout geoogst en zou meer focus op biodiversiteit kunnen komen, bijvoorbeeld met meer dood hout, open plekken en bosranden. Op tijd verjongen is belangrijk om het gevoerde beheer door te kunnen zetten op de lange termijn. In andere objecten is mogelijk nog nooit gedund. Optimalisatie van groei (CO2-vastlegging) en diversiteit zijn hier aandachtspunt. Door te inventariseren, visie te vormen, het beheer te plannen en cyclisch aan de slag te gaan werken we samen aan een sterker bos.

Visie en planning: de basis voor natuur- en bosbeheer

Goed natuur- en bosbeheer begint met een visie en een beheerplan. Samen met onze opdrachtgever stellen we een lange termijnvisie vast, zodat we weten welke koers we willen en kunnen varen. Het bos is namelijk gebaat bij een verre blik vooruit en zo min mogelijk zware veranderingen en ingrepen. Op basis van de visie maken we een beheerplan op maat voor de middellange termijn. We kunnen dit naar wens specificeren in jaarplannen en -begrotingen.
Het beheerplan is een houvast als het beheer in eigen huis gedaan wordt of het stuurt ons als wij het beheer doen. In dat geval houden we onze opdrachtgevers altijd op de hoogte van de vooruitgang én van kansen of bedreigingen.

Expertise in bosbeheer en bosbouw

Bij Eelerwoude hebben we deze expertise: onze oorsprong ligt in de bosbouw. Daarbij hebben we ruime kennis en ervaring opgedaan en we ontwikkelen continu. Vakdisciplines die raakvlakken hebben met bosbeheer, hebben we in eigen huis. Dat geeft ons een brede blik en maakt dat we snel kunnen schakelen. We werken daarbij natuurinclusief en vinden ruimte voor de natuur. Bij het beheer en in elk plan en project.

Bosbeheer door Eelerwoude

Onze adviseur bosbeheer is lid van de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging. Hij heeft ervaring in advisering, beheer, boscertificering, houtverkoop, bleswerk, houtoogstlogistiek en Visual Tree Assessment (VTA). Haal zijn kennis in huis voor een beleidsadvies, een langetermijnvisie, de begeleiding van actief bosbeheer of een beplantingsplan. Hij werkt samen met collega’s uit de teams ecohydrologie, ecologie, landschap en techniek. Maak gebruik van hun kennis op het gebied van:
• Bleswerk, dunningen en houtmeten
• Boomveiligheidscontrole
• Bosbeheerplanning
• Bosinventarisatie en analyse houtkwaliteit en -waarde
• Bosverjonging: planning en uitvoeringsvoorbereiding, plantsoeninkoop, klimaatslim, productiegericht
• Flora- en faunainventarisatie
• Houtoogstlogistieke adviezen en begeleiding
• Houtstapelmetingen
• Houtverkoop
• Optimalisatie van biodiversiteit, houtproductie, CO2-vastlegging
• Plantsoeninkoop
• Risicospreiding en klimaatadaptatie

Wij denken graag mee over de opbrengst van de houtoogst, subsidiemogelijkheden of over de kansen van het gebied.

Gerelateerde producten

Gerelateerde projecten