Bosbeheerplan

Een plan met een lange termijnvisie voor goed natuur- en bosbeheer. Het beheerplan is een houvast als het beheer in eigen huis gedaan wordt of het stuurt de partijen aan wie het beheer wordt uitbesteed.

Onze aanpak

Samen met onze opdrachtgever stellen we een lange termijnvisie vast. Zo wordt duidelijk welke koers we willen en kunnen varen. Het bos is namelijk gebaat bij een verre blik vooruit en bij zo min mogelijk zware veranderingen en ingrepen. Op basis van de visie maken we een beheerplan op maat voor de middellange termijn. We kunnen dit naar wens specificeren in jaarplannen en -begrotingen.

Is het beheer bij Eelerwoude ondergebracht dan houden we onze opdrachtgevers altijd op de hoogte van de voorgang én van kansen of bedreigingen.

Waarom?

Als eigenaar of beheerder van een bosgebied heb je te maken met ‘grote vraagstukken’: hoe wil ik mijn bos beheren, hoe kan er gerecreëerd worden en hoe ga ik er duurzaam en efficiënt mee om? Hoe sluit ik aan op het omringende landschap? Dit vraagt om een lange termijnvisie, want bos is gebaat bij respect voor bodem en ecologie, en bij regelmatige en rustige ingrepen.

Er zijn ook korte termijn vraagstukken: de kwaliteit van het bos, klimaatverandering, recreatief gebruik en boomveiligheid, biodiversiteit en maatschappelijke vragen. Allemaal zaken die om goed natuur- en bosbeheer vragen volgen een doordacht plan.

Meer info

We werken samen met partners aan pilots voor bosherstel en aanleg van nieuw bos en landschapselementen. We delen de opgedane kennis om onze gezamenlijke doelen te realiseren.

Bodem, ecologie en groeipotenties verschillen per locatie, evenals de wens van de eigenaar en omgeving. In sommige bosobjecten is al veel hout geoogst en zou meer focus op biodiversiteit kunnen komen, bijvoorbeeld met meer dood hout, open plekken en bosranden. Op tijd verjongen is belangrijk om het gevoerde beheer door te kunnen zetten op de lange termijn. In andere objecten is mogelijk nog nooit gedund. Optimalisatie van groei (CO2-vastlegging) en diversiteit zijn hier aandachtspunt.

Door te inventariseren, visie te vormen, het beheer te plannen en cyclisch aan de slag te gaan werken we samen aan een sterker bos. Meer weten?

 

Projecten

Kennis & kunde