Natuurinclusief baggeren

Kun je een gebied baggeren en het daarnaast meer natuurwaarde geven? Waar kun je als baggeraar van tevoren al rekening mee houden zodat je meerwaarde toevoegt aan de omgeving? Dat zijn vragen die onze adviseurs als mooie uitdagingen zien.
Baggeren is nodig voor het vrijmaken van waterwegen en voor bijvoorbeeld de zandwinning voor woningbouw en infrastructuur. Maar de ruimte in ons land is schaars en baggeren heeft nogal impact op de omgeving. Met de juiste aanpak kun je het gebied op een verantwoorde manier achterlaten en zorgen voor meer natuurontwikkeling.

Combineren van functies

Baggeraar Koninklijke Smals gebruikt adviezen van onze adviseurs uit verschillende disciplines. Experts op het gebied van ecologie, ruimtelijke ordening en landschapsontwerp kijken naar de behoeften die er zijn bij de betrokken partijen. Denk aan natuurontwikkeling, waterberging en recreatie. Door deze bij elkaar te brengen kan de ruimte meervoudig gebruikt worden en creëer je draagvlak bij zowel bewoners als provincie en waterschap. Zo ben je niet alleen bezig met zandwinning, maar draag je ook iets bij aan de natuurlijke omgeving.

Rekening houden met de natuur

Door onze adviseurs al in een stadium te betrekken ontdek je kansen voor de natuur en kun je belemmeringen oplossen. Dat doet Smals. Door de grote betrokkenheid van het bedrijf met het project en de nauwe samenwerking met Eelerwoude wordt op een verantwoorde manier omgegaan met de omgeving. Denk aan een ecologisch advies om in een bepaald gedeelte niet te baggeren en op een andere plek juist wel. Zo houden we rekening met de natuur.

Natuurambities

We worden gedreven door natuurinclusieve ambities. Omdat we weten dat woningen gebouwd moeten worden om aan de bouwopgaven te voldoen, willen we die plannen op een natuurinclusieve manier benaderen. Dan werken we aan natuurbehoud. We brengen maatschappelijke thema’s als klimaatadaptatie en verhogen van de biodiversiteit samen en leveren een mooie bijdrage aan een gezonde leefomgeving.

Gerelateerde producten