Quickscan ecologie

De quickscan ecologie is een kort onderzoek naar beschermde dier- en plantensoorten in een gebied. Het geeft een beeld van mogelijke consequenties van een gebiedsontwikkeling vanuit de natuurwetgeving. Daarbij worden de effecten van de ontwikkeling op deze soorten en beschermde natuurgebieden ingeschat.

Onze aanpak

Bij de uitvoering van een quickscan bekijken we altijd de situatie ter plekke. Met hulpmiddelen als life traps, batdetectors, boomcamera’s en schepnetten onderzoeken we of er beschermde soorten in het gebied voorkomen. We beoordelen de effecten van de werkzaamheden op deze soorten.

Daarnaast controleren we of de ontwikkeling gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden, houtopstanden en het Nationaal Natuurnetwerk. Hiervan stellen wij een adviesrapportage op die duidelijkheid geeft over hoe de ontwikkeling kan worden gerealiseerd binnen de regels van de natuurwetgeving.

Vaak kunnen de gevolgen verzacht worden, dan spreken we over mitigeren. Moet er een nieuw leefgebied gemaakt worden, dan noemen we dat compenseren. Wij adviseren bij het vinden van de juiste maatregelen hiervoor. We stellen kritische vragen over nut en noodzaak van de quickscan en zoeken naar handige combinaties. Bijvoorbeeld door het veldbezoek direct te combineren met gericht nader onderzoek.

Quickscan in de winter

Dat heeft meerdere voordelen. Er is weinig tot geen blad aan de bomen, waardoor nesten en holen beter zichtbaar zijn. Als de uitslag van het onderzoek in de eerste maanden bekend is, kun je daar voor de rest van het jaar rekening mee houden, levert het tijdswinst op. En is er vervolgonderzoek nodig, dan plannen we dat meteen in. Doordat vele andere onderzoeken in de winterperiode niet uitgevoerd kunnen worden vinden onze ecologen het fijn nog even naar buiten te kunnen en je snel te voorzien van de quickscan.

Vraag daarom juist in de winterperiode een offerte voor een quickscan ecologie aan.

Waarom?

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. Sommige activiteiten zijn schadelijk voor de natuur. Daarom moet bij renoveren, slopen, bouwen of bij een aanvraag van een evenement onderzocht worden of daarmee beschermde dieren en planten verstoord worden.

Ook moet gekeken worden of de activiteiten negatieve gevolgen heeft voor Natura 2000-gebieden, houtopstanden en het Nationaal Natuurnetwerk.

Meer info

Als blijkt dat er meer onderzoek nodig is, dan gaan we tijdens het onderzoek hierover in gesprek. Zo kunnen we tijdig een vervolgaanpak uitwerken. Denk aan een vleermuizenonderzoek, een AERIUS-stikstofberekening of een ontheffing of vergunning Wet natuurbescherming. Ook dit is bij ons in goede handen. We begeleiden het hele traject en ondersteunen bij alles wat erbij komt kijken.

Soms is een quickscan flora en fauna niet voldoende. Gaat het om een groot gebied met veel ontwikkeling zoals een gehele woonwijk, dan is een soortmanagementplan (SMP) de juiste oplossing.

 

Kennis & kunde