Gedragscode voor gemeenten

De natuur is prachtig om in te recreëren en biedt daarnaast nog een heleboel voordelen. Van waterbeheer en het klimaatbestendig maken van steden tot het verminderen van stress en ziekte. Om gemeenten en hun uitvoerende instanties te helpen zorgvuldig om te gaan met flora en fauna heeft Stadswerk Nederland een nieuwe gedragscode opgesteld. Deze is eind 2023 opnieuw goedgekeurd.

Welke voordelen biedt het werken volgens de gedragscode?

De gedragscode biedt richtlijnen voor het correct omgaan met flora en fauna binnen de organisatie, met name in het kader van beheer & onderhoud en kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Ook biedt het handvatten voor de manier waarop dit vastgelegd kan worden en hoe dit na te leven.

Ten tweede biedt de gedragscode zogenaamde ‘vrijstellingen’. Dat betekent dat in bepaalde situaties (met name voor algemenere soorten en minder belangrijke functies) geen vergunning flora- en faunactiviteit meer aangevraagd hoeft te worden bij de provincie. Dit bespaart tijd en geld. Voor een vergunningsaanvraag heeft het bevoegd gezag (meestal de provincie) namelijk 8 weken behandelingstijd, daarnaast moeten soms ook (hoge) legeskosten worden betaald voor de behandeling van het vergunningsverzoek. Vooral voor algemenere soorten en minder belangrijke functies kan van de vrijstelling van de gedragscode gebruik worden gemaakt. Dit zijn situaties die vaak voorkomen.

Zijn er ook nadelen?

Bij het werken volgens de gedragscode is op specifieke punten veel ecologisch inhoudelijke kennis nodig. Met name bij de beoordeling of werkzaamheden leiden tot negatieve effecten, hoe negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt, en bij het bepalen of gebruik gemaakt kan worden van de vrijstellingen die de gedragscode biedt. De gedragscode biedt namelijk niet onbeperkte vrijheid. Het uitganspunt van de gedragscode is dat soorten zich kunnen blijven handhaven en negatieve effecten worden voorkomen, door bijvoorbeeld buiten de kwetsbare periode te werken of door de werkzaamheden aan te passen. Is dit niet mogelijk én is er geen beter alternatief, dan moeten de werkzaamheden vallen onder een wettelijk belang om de gedragscode te mogen toepassen.

Er is ook sprake van restricties bij gebruik van de gedragscode. Bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting gelden de vrijstellingen alleen voor specifieke soorten, voor specifieke functies (verblijfplaats/foerageergebied/etc.) en voor specifieke type werkzaamheden. In de gedragscode wordt genoemd wat valt onder beheer en onderhoud en wat onder ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ook kan het zijn dat sprake is van maximale aantallen, lengtes of oppervlaktes per type activiteit.

 

Zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden?

Het is (nog steeds) noodzakelijk om de functies van het werkgebied voor flora en fauna te kennen. Alleen dan kan een juiste effectenbeoordeling worden uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat nog steeds nader onderzoek naar specifieke soorten of soortgroepen nodig kan zijn.

  • Gemeenten mogen alleen met de gedragscode werken als ze deze hebben vastgesteld.
  • Van elk project waarbij gebruikt wordt gemaakt van de vrijstelling die de gedragscode biedt, moet melding worden gemaakt bij het bevoegd gezag (meestal de provincie).

Eelerwoude helpt u graag op weg!

Gerelateerde producten