Biodiversiteitsplan

Een strategisch document dat een beeld geeft van de aanwezige biodiversiteit en maatregelen bevat voor behoud, herstel en beheer ervan.

Onze aanpak

We doen als eerst een inventarisatie van de aanwezige landschapsstructuur en -elementen. Per gebied brengen we de aanwezige natuurwaarden in kaart, die we verwerken in een nulrapportage. We benoemen knelpunten en kansen voor de biodiversiteit, die helpen om gerichte maatregelen te nemen bij het ontwerpen, inrichten en beheren van het gebied.

De aanwezige soorten in het gebied worden globaal geïnventariseerd. Dan benoemen we de kansen voor soorten die gewenst zijn per type gebied.

Vervolgens analyseren we het huidige beleid. Daarbij hebben we aandacht voor alle partijen die bij het gebied betrokken zijn. We zetten in op het bewustmaken van inwoners en bedrijven om hen te activeren zelf een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit.

Aan de hand van alle uitkomsten vormen we een visie, waarin we uitgangspunten, prioriteiten en speerpunten bepalen. Dan wordt het biodiversiteitsplan opgesteld. Dit geeft antwoord op vragen als:

• Hoe worden bestaande natuurwaarden actief beschermd?
• Wat is het beeld waarnaar gestreefd wordt?
• Welke maatregelen zijn nodig om het streefbeeld te bereiken?

Waarom?

Het gaat niet goed met de natuur. Volgens het Planbureau van de leefomgeving (PBL) is er in ons land nog maar 15% over van de biodiversiteit die in 1700 aanwezig was. Behoud en herstel van biodiversiteit kan de veerkracht en productiviteit van ecosystemen ondersteunen. Dat kan op lange termijn een positieve impact hebben op de samenleving en het milieu en economische voordelen opleveren.

Onze biodiversiteitsplannen zijn handzaam en bruikbaar en bevatten adviezen voor behoud, bescherming en herstel van de biodiversiteit in een gebied. Ze inspireren, motiveren en zijn ontwikkelingsgericht.

Gerelateerde projecten