Biodiversiteitsplan

Een biodiversiteitsplan geeft een beeld van de aanwezige biodiversiteit en bevat maatregelen voor behoud en verbetering ervan.

Onze aanpak

We doen als eerst een inventarisatie van de aanwezige landschapsstructuur en -elementen. De aanwezige soorten in het gebied worden globaal geïnventariseerd. Dan benoemen we de kansen voor soorten die gewenst zijn per type gebied.

Vervolgens analyseren we het huidige beleid. Daarbij hebben we aandacht voor alle partijen die bij het gebied betrokken zijn. Aan de hand van de uitkomsten vormen we een visie. Daarin bepalen we uitgangspunten, prioriteiten en speerpunten.

Biodiversiteitsplan

Dan wordt het biodiversiteitsplan opgesteld. Dit geeft antwoord op vragen als:

• Hoe worden bestaande natuurwaarden actief beschermd?
• Wat is het beeld waarnaar gestreefd wordt?
• Welke maatregelen zijn nodig om het streefbeeld te bereiken?

We geven advies over hoe het gebied beheerd kan worden. Daarbij hebben we aandacht voor monitoring en evaluatie van het beleid.
Onze biodiversiteitsplannen zijn handzaam en bruikbaar. Ze inspireren en motiveren en zijn ontwikkelingsgericht