Het nieuwe GLB

Landbouwers kunnen subsidies aanvragen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Per januari 2023 is het GLB gewijzigd. Om toekomstbestendige en innovatieve landbouw te bevorderen, is er meer nadruk op het belonen van duurzaamheid en ondersteunen van gebiedsgerichte aanpak gelegd.

De basispremie

De basisbetaling uit het huidige GLB wordt is door de basispremie. Elke hectare subsidiabele grond levert nu een geldbedrag op. De basispremie komt neer op ongeveer € 255,- per hectare in 2023. Een voordeel van de nieuwe regeling is dat er geen betalingsrechten meer zijn. Verder geldt er een extra betaling voor de eerste 40 hectaren en krijgen jonge landbouwers een extra bedrag bovenop de basispremie. Hiermee wil de overheid jonge landbouwers stimuleren een bedrijf over te nemen, te starten of te verduurzamen.

Eco-regeling

Naast de basispremie is er ook ruimte voor eco-regelingen en agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten agrariërs aan de slag met vergroeningsmaatregelen. Deze zijn gericht op 5 doelen, namelijk het verbeteren van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Zij kunnen kiezen uit 21 vormen van eco-activiteiten. Eén activiteit kan aan meerdere doelen bijdragen.

Waarde van de activiteiten

Elk activiteit levert punten op die een waarde vertegenwoordigen. De agrariër kiest de eco-activiteiten die bij het bedrijf passen. Deze leveren punten op die beloond worden met een ecopremie. De waarde van de activiteiten wordt bepaald op basis van een verdeling in brons, zilver en goud. Dit levert respectievelijk €60,-, €100,- of €200,- maal het totaal aantal hectares op. Dat bedrag komt bovenop de basispremie.

Aanmelden

Aanmelding voor het GLB van 2023 is nodig. Daarbij geef je het voorlopige areaal, het bouwplan en de eco-activiteiten door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer weten?

Gerelateerde projecten