Onderzoeken in het teken van natuurinclusieve zonnevelden

Ontwikkelaars van zonneparken hebben te maken met de gedragscode Zon op Land van Holland Solar. Werken volgens deze gedragscode betekent dat de parken zo ingericht worden dat ze een meerwaarde hebben voor biodiversiteit, geen schade toebrengen aan de bodem en dat gestreefd wordt naar een groot draagvlak. In de praktijk is er behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing. Eelerwoude is betrokken bij enkele onderzoeken hiernaar.

Gebruikmaken van kennis

Er wordt o.a. onderzoek gedaan naar bodem, insecten, zoogdieren, opstellingen en soorten panelen op zonnevelden door het hele land. Uit deze onderzoeken komt kennis naar voren waar we goed gebruik van kunnen maken. Zoals ‘Wat doet het met de biodiversiteit?’ Deze informatie gebruiken we bij de ontwikkeling van nieuwe zonnevelden.

Wat valt nu al op in diverse onderzoeken?

Alle vakspecialistische adviseurs binnen Eelerwoude profiteren er nu al van. Want eerder werden keuzes gemaakt op basis van aannames of ervaringen vanuit de allereerste parken. Zoals bij de keuze voor de opstelling. De aanname was altijd dat een oost/west opstelling slecht zou zijn voor het bodemleven en daarom werd er gekozen voor een zuid-opstelling. De eerste onderzoeken wijzen uit dat een intensieve zuid-opstelling voor een lage bodeminstraling zorgt. Voldoende bodeminstraling is juist van belang voor een gezonde bodem. Deze instraling kun je al aanzienlijk verbeteren door het gebruik van semitransparante panelen.

Standaard panelen

Standaard panelen die weinig licht doorlaten

Bi-faciale zonnecellen

Semi-transparante, bi-faciale zonnecellen laten meer licht door waardoor eronder meer vegetatie aanwezig is.

Optimalisatie van het beheer van zonneparken

Parallel aan de onderzoeken hebben wij samen met Wageningen Environmental Research en Buitenmeesters Groene Uitvoerders gekeken naar de optimalisatie van het beheer op verschillende zonneparken. We hebben daar inmiddels veel praktische kennis over opgedaan, die we hebben vastgelegd tijdens de uitvoering van de beheerexperimenten.

In de ontwikkel- en inrichtingsfase van zonneparken nemen we die kennis mee zodat we beheervriendelijke parken kunnen ontwikkelen. Dan tast het beheer de bodem en de biodiversiteit niet aan, maar draagt juist bij aan een gezonde bodem en bevordering van de biodiversiteit. De manier van inrichten zorgt ervoor dat er veiliger, sneller en efficiënter gemaaid kan worden. Dat bespaart tijd en geld.

Beluister ook eens deze podcast over hoe je ervoor zorgt dat zonnevelden op een goede, natuurinclusieve manier worden ontwikkeld, ingericht en beheerd.

Het EcoCertified Solar Parks label

Een van de onderzoeken heeft tot doel een label te ontwikkelen. Omgevingsmanager Sebastiaan Forouzan Fard van Eelerwoude is het centrale aanspreekpunt voor alle verschillende partijen in het onderzoeksteam. Hij organiseert en faciliteert het experiment naar beheermethoden en alle bezoeken. Een belangrijke rol omdat logistieke problemen de onderzoeksresultaten in gevaar kunnen brengen. Zijn expertise op het gebied van multi-stakeholderpartnership komt hierbij prima van pas. Hij houdt zich bezig met vragen als: Hoe ga je om met de behoefte van de verschillende partijen? Hoe zorg je ervoor dat iedereen aan die behoefte kan voldoen met de focus op hetzelfde doel? We werken van harte mee aan een realistisch en haalbaar label dat niet alleen op papier een voldoende krijgt maar vooral effectief is in het zonneveld.

Kansen voor zonnevelden

Bij Eelerwoude geloven we in natuurinclusieve zonnevelden. Daarbij wordt naast het opwekken van duurzame energie ook rekening gehouden met klimaatverandering en verhogen van de biodiversiteit zodat we bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Kennis & kunde

Gerelateerde projecten