LESA

Een Landschapsecologische Systeem Analyse (LESA) is een manier om meer inzicht te krijgen in het ontstaan en functioneren van een (natuur)gebied of een beheertype. De analyse is gebaseerd op informatie uit verschillende vakgebieden.

Onze aanpak

Wij maken een analyse aan de hand van literatuur- en veldonderzoek. We bestuderen oude kaarten, gaan in gesprek met kenners van het gebied en proberen er zo achter te komen wat de situatie is. Dat literatuuronderzoek vullen we altijd aan met een veldonderzoek: we doen bodemboringen, onderzoeken het grondwaterpeil en analyseren de samenstelling van de grond. De analyse wordt gedaan door adviseurs uit verschillende vakgebieden.

Dat veldonderzoek is belangrijk omdat de situatie ter plekke toch soms net iets anders is. En die kleine nuances zijn van groot belang voor het wel of niet slagen van een plan. Ook na het opstellen van de LESA blijven wij betrokken om de werkzaamheden te begeleiden en bij te sturen.

Soms blijkt uit de LESA dat het een bepaald natuurtype pas na eeuwen weer terug kan komen op de plek. Bijvoorbeeld omdat de grond te zwaar bemest is. Dan sturen we in een vroeg stadium bij. Wanneer het plan gerealiseerd is, gaan wij terug naar de locatie om het gebied te monitoren.

Waarom?

Bij alle plannen waarbij invloeden van het omliggende landschap bepalend kunnen zijn, geeft een LESA inzicht in de ondergrond en de historie van een gebied. Dat is allesbepalend voor wat er kan groeien. Door een LESA weet je of wat je van plan bent, ook kans van slagen heeft.

Aan de hand van de LESA kun je een plan maken voor herstel op de korte en lange termijn. Bij beekherstel, natuurontwikkeling op landbouwgronden, hydrologisch herstel van natuur en herstel van verrijkte of verdroogde natuurgebieden. Maar ook voor de omgeving van wegen of agrarische gebieden waar de natuurwaarde moet worden versterkt.

Kennis & kunde