Herstelmaatregelen zure vennen

Herstelmaatregelen zure vennen

Herstelmaatregelen zure vennen Natuurherstel van de Zandenbosvennen De Veluwse zure vennen, waaronder de Zandenbosvennen nabij Nunspeet, worden bedreigd door diverse factoren zoals verdroging, vermesting, bosopslag en stikstofdepositie. In 2019 vroeg Staatsbosbeheer...
Kwaliteitsverbetering waterrietlanden

Kwaliteitsverbetering waterrietlanden

Kwaliteitsverbetering waterrietlanden Een beter leefklimaat voor broedvogels in het Zwarte Meer Tussen 2014 en 2019 werden in het Natura 2000-gebied het Zwarte Meer herstelmaatregelen uitgevoerd ter bescherming van zeldzame en kwetsbare moerasvogels. Doordat de...
Methodiek Basiskwaliteit Natuur

Methodiek Basiskwaliteit Natuur

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Methodiek Basiskwaliteit Natuur Nieuwe methodiek voor natuurkwaliteit in Overijssel Eelerwoude heeft in opdracht van de provincie Overijssel de Methodiek Basiskwaliteit Natuur opgeleverd. Dit rapport schetst de basiskwaliteit voor...
Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw

Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw

BiodiversiteitGezonde leefomgeving Gebiedsvisie natuurinclusieve landbouw Concrete maatregelen voor de Veluwezoom IJssel Een gezamenlijke inspanning van 12 agrariërs, grondeigenaren, natuurorganisaties, gemeenten, waterschappen en andere betrokkenen heeft geresulteerd...
Natuurontwikkeling in de binnenduinrand

Natuurontwikkeling in de binnenduinrand

KlimaatadaptatieBiodiversiteit Natuurontwikkeling in de binnenduinrand De Zanderij in Castricum krijgt weer natte natuur Door de afgraving van duinen in het verleden is het natuurlijk watersysteem in de Zanderij doorbroken. De gemeente Castricum wil het systeem...