De impact van de wijziging op de Natuurschoonwet

Per 1 januari 2021 is de Natuurschoonwet (NSW) 1928 op enkele onderdelen gewijzigd. We hebben inmiddels ervaren wat hier de impact van is. We ontdekten dat er zich bij landgoedeigenaren situaties voordoen die direct het gevolg zijn van deze wetswijziging. Hierbij geven wij handvatten voor goed natuurbeheer die deze situaties het hoofd bieden.

Wijziging voorwaarden voor rangschikking van natuurterreinen

Deze wijziging houdt in dat alleen nog echte natuur onder de term natuur mag vallen. Dit heeft met name een grote invloed op landgoederen.

  • Nieuwe landgoederen kunnen niet langer gerangschikt worden op basis van een natuurinrichtingsplan.

• Bestaande landgoederen kunnen niet langer landbouwgronden in de overgang naar natuur laten rangschikken. We merken dat hier de omvorming naar natuur meestal niet goed tot stand komt. Vaak ontbreekt de kennis hiervoor.

Door de wetswijziging moet de natuur tegenwoordig aan bepaalde eisen voldoen. Daarom is het voor eigenaren van bestaande landgoederen belangrijk een goed beeld te hebben van de aanwezige natuur op het landgoed. Voldoet deze wel aan de richtlijnen? En wat als deze na jaren nog steeds in de overgangsfase van landbouw naar natuur zit?

Wat is dan echte natuur?

Voor de definitie van natuur verwijst de Natuurschoonwet naar de Index Natuur en Landschap van Bij12. Hierin zijn diverse natuurtypes duidelijk beschreven met elk een eigen afbakening. Op landgoederen komt doorgaans vooral het natuurtype N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland voor. Bij12 geeft hierbij de afbakening dat grasachtigen dominant zijn en 20% van de oppervlakte bestaat uit kruiden en mossen.

Neem op tijd maatregelen

Alle nieuwe en bestaande landgoederen moeten dus natuur hebben die voldoet aan de nieuwe richtlijnen. Voor bestaande landgoederen geldt er een overgangsperiode tot 2031. Of eerder als het landgoed aangepast of verkocht wordt. Er is dan ook nog voldoende tijd om de natuur te laten voldoen aan de richtlijnen. Maar we moeten niet vergeten dat natuurontwikkeling tijd kost. Natuur laat zich niet altijd leiden. Dus landgoedeigenaren moeten op tijd beginnen met het in beeld brengen van de bestaande natuur om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Handvatten voor goed beheer

Goed en tijdig beheer maakt hierin het verschil. Wij adviseren landgoedeigenaren het beheer te evalueren. Kijk eens kritisch naar het beleid. Denk eens na over hoe het beter kan en stuur zo nodig bij. Wij hebben een document opgesteld waarin wij handvatten geven voor goed beheer van natuurlijk grasland op landgoederen. Download en gebruik het. Toch behoefte aan een advies op maat?

Gerelateerde producten

NSW