Juridische ondersteuning en advies bij natuurinclusieve ontwikkelingen

Bij Eelerwoude werken we aan een natuurinclusieve leefomgeving. Daarbij combineren we gebieden, gebouwen, gebruikers en natuur in de fases ontwikkelen, inrichten en beheren. In elk plan nemen we de natuur en haar processen mee, zodat natuur overal om ons heen is.

Hoe meer functies we combineren met natuur, des te meer wetgeving komt erbij kijken. Denk aan bescherming van soorten en impact voor wonen, werken, verkeer en recreatie. Hoe kunnen we nu rekening houden met elkaar en de verschillende partijen verbinden?

Dat is de expertise van Bob van den Brink, adviseur ecologie en natuurbeheer bij Eelerwoude. Hij begrijpt zowel de ecologische als de economische belangen van een project en herkent het samenspel tussen deze belangen. Daarmee kan hij onderwerpen als maatschappelijke draagkracht en integraal beheer van gebieden beoordelen.

De juridische kant van natuur- en faunabeleid

Hij biedt ondersteuning bij besluitvorming en juridische procedures van bedrijven, particulieren en overheden op het gebied van natuur- en faunabeleid. Voor diverse diersoorten in verschillende regio’s stelt hij faunabeheerplannen op.

Bij grootschalige projecten beoordeelt hij de nationale en internationale wetgeving over natuurbeleid en bij complexe vraagstukken geeft hij advies en second opinions over vergunningen en ontheffingen. Hij adviseert bij het beheer en de juridische implicaties rond Natura 2000-gebieden.

Een divers portfolio in natuurbescherming

Zo deed hij een internationale vergelijking van de beschermingsstatus van wolven en de aanpak van wolvenpopulaties in verschillende landen en werkte hij in Noord-Brabant mee aan de omvorming van de provinciale verordening Wet natuurbescherming naar de huidige Omgevingsverordening.

Verder was hij betrokken bij de grootschalige ontwikkelingen in de Eemshaven en zocht hij naar oplossingen voor het samengaan van industrie en scheepvaart met de kwetsbare natuur van de Waddenzee.

Bob van den Brink

Bob van den Brink

Bob van den Brink is een uitstekende partij bij de begeleiding van gebieds- en participatieprocessen tussen boeren, burgers en veldmensen in relatie tot uitvoering van provinciaal natuur- en faunabeleid.

Schakel zijn expertise in om de openheid naar partijen te behouden en mogelijkheden te onderzoeken ten goede van de natuur.

Gerelateerde projecten