Omgevingsplan

Het omgevingsplan is de opvolger van het bestemmingsplan. Waar in een bestemmingsplan enkel de planologische bouw- en gebruiksregels zijn vastgelegd, bevat een omgevingsplan alle regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving; regels voor onder andere geluid, terrassen, ligplaatsen en monumenten. Voor het realiseren van een initiatief kan het nodig zijn om het omgevingsplan te wijzigen.

Onze aanpak

Ongeacht het exact te volgen traject moet een omgevingsplanwijziging worden voorzien van een onderbouwing die aantoont dat er sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. Om deze onderbouwing op te kunnen stellen moeten diverse onderzoeken worden uitgevoerd, onder andere naar de gevolgen voor de natuur, de bodemkwaliteit, archeologische- en cultuurhistorische waarden en/of externe veiligheid. Daarnaast zullen de regels uit het omgevingsplan aangepast moeten worden om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Eventueel moet ook de kaart van het omgevingsplan worden aangepast.

Omdat omgevingsplannen enkel nog digitaal te raadplegen zijn, moeten de regels ook middels annotatie gekoppeld worden aan de verbeelding van het plan. Wanneer het omgevingsplan compleet is, begeleiden wij de gehele procedure tot het omgevingsplan is vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2024 is een bestaand bestemmingsplan in eerste instantie onderdeel van het zogenoemde tijdelijke omgevingsplan, samen met een aantal regels uit lokale verordeningen en rijksregels. Uiterlijk eind 2031 moet elke gemeente een compleet nieuw omgevingsplan hebben met alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Tot het omgevingsplan is vastgesteld blijven de regels uit het oorspronkelijke bestemmingsplan van kracht. Eventuele nieuwe bouw- of gebruiksregels zijn van kracht als er een nieuw omgevingsplan is.

Afhankelijk van het stadium waarin de gemeente zich bevindt in de overgang naar één compleet omgevingsplan voor het gehele grondgebied, zijn er meerdere mogelijkheden om een initiatief mogelijk te maken. Sommige gemeenten zijn al ver gevorderd in de overgang naar een omgevingsplan, andere gemeenten zijn nog lang niet zo ver. Ook hebben gemeenten meer mogelijkheden om zaken in het omgevingsplan naar eigen inzicht in te richten. De exacte werkwijze zal daarom in afstemming met de gemeente vorm moeten krijgen. Dit zullen wij vroegtijdig in kaart brengen.

Waarom?

Het omgevingsplan moet binnen het gemeentelijke grondgebied zorgen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en een gezonde fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan worden daarom niet alleen regels gesteld over het toegestane gebruik, bouwhoogtes en vergunningsplichten voor bouwen of het uitvoeren van werkzaamheden, ook stelt het omgevingsplan regels over bijvoorbeeld geluid, geur of trillingen afkomstig van bedrijven en worden monumenten aangewezen in het omgevingsplan.

Meer info

Een concreet project dat niet passend is binnen het omgevingsplan kan onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk worden gemaakt met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit(BOPA). In veel gevallen geldt voor deze vergunningsaanvraag een kortere procedure van voor het wijzigen van een omgevingsplan.