Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Een project dat in strijd is met het omgevingsplan kan in veel gevallen mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). Wij verzorgen de aanvraag, de onderbouwing en begeleiden het hele proces.

Onze aanpak

Een project dat in strijd is met het omgevingsplan kan in veel gevallen met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (kortweg BOPA) mogelijk worden gemaakt. Dit kan gaan om ander gebruik dan in het omgevingsplan is vastgelegd, zoals bijvoorbeeld een agrarisch erf omvormen tot een woonerf of een recreatieve functie toevoegen aan het erf. Ook bouwen met bouwhoogtes of oppervlakten boven de in het omgevingsplan vastgelegde grenzen kan met een BOPA mogelijk worden gemaakt.

We voorzien de vergunningsaanvraag voor een BOPA van een onderbouwing, die aantoont dat er sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan de locaties. Dat is een uitgebreide onderbouwing van het initiatief of het project waarin de voorgenomen ontwikkeling wordt getoetst aan het relevante beleid van het Rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente. Daarnaast worden de gevolgen van het initiatief op de fysieke leefomgeving in kaart gebracht aan de hand van onderzoeken naar onder andere bodemkwaliteit, archeologie, effecten op de flora- en fauna, geluid en milieu.

Afhankelijk van het exacte plan en de locatie kunnen meerdere onderzoeken nodig zijn. Dit brengen wij vroegtijdig in kaart. Ook moet er in de onderbouwing worden aangegeven op welke wijze er participatie met omwonenden en andere belanghebbenden plaatsvindt. De manier waarop aan participatie wordt gedaan is niet vooraf vastgelegd, tenzij het een geval betreft waarvoor de gemeenteraad heeft bepaald dat participatie verplicht is. Dit is lokaal maatwerk, dat we vroegtijdig onderzoeken.

Als de onderbouwing bij de BOPA aanvraag compleet is, begeleiden wij het gehele proces richting de gemeente. Bij een korte procedure kan het noodzakelijk zijn om vragen vanuit de gemeente te beantwoorden en eventueel aanvullingen aan te leveren. Wanneer de uitgebreide procedure van toepassing is, komt eerst gedurende 6 weken een ontwerpbesluit ter inzage te liggen waar belanghebbenden zienswijzen op kunnen indienen. Deze kunnen eventueel leiden tot aanpassingen van het plan voordat het definitief wordt vastgesteld.

Waarom?

Een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit is voor concrete projecten een efficiënte manier om toestemming te krijgen om een initiatief te realiseren dat in strijd is het omgevingsplan. In veel gevallen zal de doorlooptijd korter zijn dan bij een volledige wijziging van het omgevingsplan. Voor dit laatste geldt standaard de uitgebreide procedure en vereist niet alleen een onderbouwing maar ook een vertaling naar de kaart en toepasbare regels.

Onder de Omgevingswet geldt de uitgebreide procedure enkel in een aantal uitzonderingsgevallen. Voor een BOPA-aanvraag is standaard de korte procedure (8 weken, eenmalig met 6 weken te verlengen) van toepassing. De gemeenteraad kan echter beleidsregels vaststellen waarin activiteiten zijn benoemd waarvoor de uitgebreide procedure van toepassing is. Hierdoor ontstaan er lokale verschillen waardoor in de ene gemeente de BOPA procedure sneller is doorlopen dan in de andere gemeente. Dit is lokaal maatwerk dat we al in het begin van het proces in kaart brengen.

Voor permanente afwijkingen van het omgevingsplan zal een BOPA na 5 jaar worden overgenomen in het omgevingsplan, waarmee de situatie wordt overgenomen in de geldende regelgeving.

Meer info

Een BOPA is niet in alle situaties mogelijk. Wanneer het plan nog niet concreet genoeg is, of wanneer er ook regels in het omgevingsplan aangepast moeten worden buiten het plangebied om de ontwikkeling mogelijk te maken, dan zal er een wijziging van het omgevingsplan moeten worden uitgevoerd.

Enkel concrete projecten die in strijd zijn met het omgevingsplan, maar waarvoor geen andere regels in het omgevingsplan aangepast hoeven te worden, kunnen met een BOPA mogelijk worden gemaakt.

Weten of een plan haalbaar is en wat de meest geschikte procedure is? Laat ons een haalbaarheidsonderzoek doen.

 

Lees ook