Omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning krijg je toestemming om bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals het bouwen van een bouwwerk of het uitvoeren van (grond)werkzaamheden.

Onze aanpak

Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en leefomgeving moet je toestemming aanvragen bij de gemeente, het waterschap of de provincie. De procedures hiervoor kunnen ingewikkeld zijn. Wij verzorgen een aanvraag omgevingsvergunning van het begin tot het eind.

Heb je een ingewikkeld bouw- of groenproject dat niet past binnen het omgevingsplan? Dan heb je voor de procedure voor de omgevingsvergunning vaak een uitgebreide onderbouwing nodig met aanvullende onderzoeken. Ook deze leveren wij. Wij kennen de regels en procedures en weten welke gegevens vereist zijn voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Waarom?

Om de schaarse ruimte, die we in Nederland hebben, zo optimaal mogelijk te gebruiken, hebben de landelijke, provinciale én lokale overheid regels gemaakt. Deze regels zijn vastgelegd in het omgevingsplan. Hierin is opgenomen of er gebouwd mag worden, hoe groot die bebouwing mag zijn en waarvoor een stuk grond of een gebouw gebruikt mag worden.

Wil je iets veranderen aan ruimte en omgeving dan moet je rekening houden met de regels in het omgevingsplan. De gevolgen van een activiteit moeten worden getoetst aan het omgevingsplan. De gemeente beoordeelt of de activiteit op de locatie is toegestaan op basis van de vergunningsaanvraag.

Elke vergunning die verleend wordt, ligt zes weken ter inzage. Binnen die periode kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen de verleende vergunning. Wanneer er geen bezwaar wordt ingediend, kun je beginnen met de werkzaamheden. Wanneer er wel bezwaren worden ingediend, dan moet eerst een bezwaarprocedure worden doorlopen. Het kan zijn dat de vergunning alsnog onherroepelijk wordt. Het is ook mogelijk dat het bezwaar slaagt en de vergunning geweigerd wordt.

Meer info

Bij grotere veranderingen in een gebied kan het nodig zijn om het omgevingsplan te wijzigen of een Buitenplanse omgevingsplan activiteit aan te vragen. Ook daarin ondersteunen wij.

Bestaat er onduidelijkheid over welke toestemmingen allemaal moeten worden aangevraagd om het initiatief te realiseren? In de vergunningenscan beoordelen wij welke toestemmingen van de overheid nodig zijn om een project of activiteit uit te kunnen uitvoeren. Lees meer over de vergunningenscan.

 

Gerelateerde projecten