Omschakeling naar duurzame landbouw

De landbouw in Nederland is in transitie: meer en meer wordt het belang gezien van een zorgvuldige, gevarieerde en kleinschalige voedselproductie. Als maatschappelijke organisatie én grootgrondbezitter wil ook Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) stappen zetten richting duurzame landbouw. De organisatie wilde inzichtelijk krijgen waar de kansen liggen op het gebied van duurzame landbouw. Projectleider en procesmanager Tallien Fokkema ging hiermee aan de slag.

Aan de hand van interviews met de medewerkers van GLK en een GIS-analyse zijn de cijfers over de landbouwkundige situatie in beeld gebracht. Er is een advies over het beleid uitgebracht, met alle kansen op het gebied van duurzaamheid. “Dat was in eerste instantie niet helemaal de opdracht”, vertelt Fokkema, “Maar tijdens de gesprekken – die ingingen op zaken als grondgebruik, verdienmodellen, pachters en manier van werken – merkten we een beleidsvraag over duurzame landbouw op. Zo is iedereen positief over dit thema, maar was nog niet scherp genoeg gedefinieerd wat duurzame landbouw voor GLK precies inhoudt, of wat eigenlijk het gewenste profiel is van iemand die pacht bij GLK.”

Kennis over duurzame landbouw

Het adviesrapport over het beleid rondom duurzame landbouw werd positief ontvangen door GLK. Fokkema: “Bij Eelerwoude zijn we intrinsiek gemotiveerd om landbouw een andere richting te geven. Onze kennis en expertise op het gebied van landbouw, pacht en duurzaamheid kwamen in deze opdracht dan ook goed van pas. Daarnaast werken we graag samen met bureau Land en Co, dat veel ervaring heeft in het begeleiden van boeren naar een omschakeling van reguliere naar biologische landbouw. Simultaan aan onze opdracht liep er een pilot om boeren te motiveren om anders te gaan boeren”.

Bekend met organisatie en communicatie

Door genoemde kennis en expertise in de interviews te etaleren, kun je de medewerkers volgens Fokkema triggeren om met je in gesprek te gaan. Maar dan ben je er nog niet: “Het is ook belangrijk dat je snapt hoe de organisatie in elkaar zit, dat je invoelt wat wel en niet werkt en dat je weet welke toon je moet gebruiken in de communicatie. Dan willen mensen het gesprek gaan voeren en kun je zowel de kansen op papier krijgen als de knelpunten blootleggen. In dit geval een belangrijke succesfactor.”

Gesprekken van werkvloer tot management

Een ander belangrijk element is, dat iedereen van GLK die met dit onderwerp te maken heeft, gehoord is. Er zijn gesprekken gevoerd met de senior- en assistent beheerders, de rentmeesters, regiomanagers en de beleidsmedewerkers ecologie, cultuurhistorie en beleid. Iedereen is geïnterviewd, vanuit zijn of haar perspectief. Dat is samengevat in één advies. Daarbij is ook geadviseerd om de beheerders en beleidsmedewerkers meer met elkaar in contact te brengen. Structureel, zodat het gesprek over de kansen én knelpunten onderling op gang blijft.

Vervolgvraag

GLK is meteen aan de slag gegaan met de uitkomsten van het adviesrapport en de eerste vervolgbijeenkomsten zijn al geweest. Inmiddels hebben we een vervolgvraag gekregen, die rechtstreeks voortkomt uit het rapport. De vraag gaat over de gronden die direct rondom de kastelen liggen. We gaan onder andere kijken hoe de ruimtelijke ordening rond die kastelen eruitziet, hoe de gronden beter benut worden en wat de mogelijkheden in het bestemmingsplan zijn.

Kennis & kunde

Gerelateerde projecten