Expertise in waterkwaliteit

De zorg voor een goede waterkwaliteit is bij Eelerwoude een expertise en een belangrijk onderwerp in onze projecten. Onze adviseurs zijn betrokken vakspecialisten met kennis van actuele vraagstukken op het gebied van klimaatbewust werken, de transitie naar duurzame energie, het verhogen van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Een goede waterkwaliteit vormt hiervan de basis en daarom bieden we creatieve oplossingen voor behoud en herstel van gezonde en levendige waterrijke ecosystemen.

Natuurlijke inrichting

Van oudsher is het watersysteem gericht op het verwijderen van groen voor een goede afvoer en doorstroming van water. Onze focus ligt op een inrichting waar meer ruimte voor de natuur en een rijke biodiversiteit ontstaat. Met daarnaast een focus op beheer en onderhoud streven we naar een natuurinclusieve aanpak die ruimte biedt aan natuurlijke vegetatie en biodiversiteit.

Watersysteemanalyse

We adviseren zorgvuldig afgestemde maatregelen om een gezond en veerkrachtig watersysteem te creëren. Om de huidige staat van watersystemen te begrijpen monitoren identificeren we trends en monitoren we waterkwaliteit. Deze data vormen de basis voor voorstellen voor gerichte maatregelen. Denk aan situaties bij eutrofiering in watersystemen, het proces van verrijken doorvoedingsstoffen. Door het opstellen van gedetailleerde meetplannen kunnen we deze processen volgen en veranderingen in beeld brengen.

Onze kennis van aquatische systemen stelt ons in staat om de interacties tussen de verschillende aspecten te begrijpen en de impact op de ecologie te beoordelen. Bovendien werken we aan onderzoek om bronnen en oorzaken van nutriënten te identificeren.

We baseren watersysteemanalyses op de ecologische factoren van STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Dit stelt ons in staat om knelpunten te identificeren en maatregelen op te stellen voor verbetering. Met het oog op de Kaderrichtlijn Water (KRW) werken we aan het realiseren van doelen en streven we naar een gezonde waterkwaliteit.

Het vakgebied in beweging

Het waterkwaliteitsvakgebied blijft in beweging. Zo zijn we ons bewust van de behoefte om innovatieve meetmethodes toe te passen om een nauwkeuriger beeld van de waterkwaliteit in tijd en ruimte te krijgen. Graag denken we mee in de toepassing van deze innovaties.

Opkomende thema’s zoals de toxische effecten van microverontreinigingen, microplastics en medicijnresten op het watersysteem staan steeds meer in de belangstelling. Ook de effecten die klimaatverandering door opwarming op watersystemen hebben zal in toenemende mate van belang worden. Door ons te blijven verdiepen in deze thema’s blijven we op de hoogte van wat er speelt.

Uw partner in waterkwaliteit

Bij Eelerwoude werken we aan duurzame oplossingen die niet alleen de waterkwaliteit verbeteren, maar ook bijdragen aan een veerkrachtige en biodiverse omgeving.

Door middel van onderzoek, systeemanalyse, data-analyse en het verbinden van gesprekspartners krijgen we inzicht in situaties waarbij de waterkwaliteit een belangrijk thema is. Denk aan monitoringsprogramma’s voor de effecten van een drijvend zonneveld op het onderliggende watersysteem of een meetplan voor het opsporen van de herkomst van te hoge concentraties voedingsstoffen (nitraat) in het water.

We werken in zowel het landelijk als stedelijk gebied en we zijn vastbesloten om samen te werken aan een gezonde toekomst voor onze waterrijke ecosystemen.

Weten wat we op het gebied van waterkwaliteit voor jouw project kunnen betekenen?