Herontwikkeling agrarische erven

Vervallen schuren en lege stallen: steeds meer voormalig agrarische bebouwing komt leeg te staan. Met de Rood-voor-Rood-regeling (ruimte-voor-ruimte), de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) en functieverandering zijn de afgelopen jaren veel oude agrarische erven getransformeerd tot nieuwe erven met andere functies. Hoe kunnen erfeigenaren aan de slag met van hun lege schuren of stallen? Kun je gebruikmaken van een saneringsregeling? En hoe verloopt zo’n traject?

Achter de Rood-voor-Rood-regeling zit het idee dat landschapontsierende of niet meer in functie zijnde agrarische bebouwing gesloopt wordt en dat nieuwe gebiedseigen bebouwing de omgeving een kwaliteitsimpuls geeft. “Nieuwe gebiedseigen woningen komen ten goede aan de kwaliteit van de omgeving”, vertelt Tije Rood, adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Eelerwoude. “Steeds meer overheden willen het landschap een groene kwaliteitsimpuls geven. Daarbij is maatwerk in toenemende mate belangrijk bij de transformatie van erven. Samen met de gemeentes, provincies, andere overheden en de initiatiefnemer werken wij aan deze kwaliteitsimpuls voor het landschap.”

Functieverandering

Wil je een oude of niet meer in functie zijnde schuur in het landelijk gebied een nieuw leven geven? Kun je gebruikmaken van een saneringsregeling? Bij sloop in ruil voor een woning of hergebruik van agrarische ruimten als bedrijf mag dit vaak dankzij functieverandering. Mag je daar gebruik van maken, dan kan een landschappelijk inrichtingsplan nodig zijn en (milieutechnische) onderzoeken. Dat kunnen wij uit handen nemen. We verzorgen de hele planologische procedure hiervoor.

Wij zijn al jaren actief bij de herontwikkeling of herbestemming van erven en we hebben de kennis in huis om deze duurzaam en natuurbewust te ontwikkelen. “Per situatie kijken we naar wat passend is voor de locatie en de omgeving.” Daarbij is het belangrijk dat in de beginfase van het proces zo uitvoerig mogelijk de planontwikkeling op papier wordt gezet. Hoe verder, hoe beter. “Heb je dat in orde, dan kan het doorlopen van de overige procedures sneller gaan.” Want zo’n proces begint natuurlijk met een idee.

Bestaand erf

Bestaand erf

Nieuw erf

Haalbaarheidsscan

Al voordat wij bij initiatiefnemers thuis komt voor een startgesprek wordt er gekeken naar het gemeentebeleid. Tije: “Dat geeft vertrouwen bij de initiatiefnemers en het helpt ze om een wens concreet vorm te geven. Na het startgesprek wordt eventueel een haalbaarheidsscan gedaan, zodat de initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn en wat de mogelijkheden voor de ontwikkeling zijn.” Dit geeft vroeg in het proces de verschillende kansen en bedreigingen aan, zodat je weloverwogen met je plannen aan de slag kan. Dat bespaart tijd, geld en energie. Wij brengen in beeld wat de verschillende kansen en bedreigingen zijn van je plannen en welke stappen je moet zetten om deze plannen te realiseren.

Principeverzoek

Dat idee wordt uitgewerkt tot een eerste plan, een principeverzoek. Dit plan wordt beoordeeld door de gemeente en volgt er een principebesluit. Wanneer er door burgemeester en wethouders een besluit wordt genomen over het principeverzoek wordt de rest van de procedure in werking gezet. Tije: “Al met al kan zo’n traject wel twee jaar duren vanwege de hoeveelheid betrokken partijen. Denk aan de gemeente, de provincie, de architect en de aannemer. Ook spelen omwonenden, belangenverenigingen en onderzoeksbureaus een rol in het proces.”

Integrale aanpak

Volgens Tije worden vanuit Eelerwoude de lijntjes in elk geval zo kort mogelijk gehouden. “Er staat een integraal team klaar dat de initiatiefnemer gedurende het proces begeleidt en dat alles wat nodig is voor planontwikkeling van A tot Z in huis heeft: planologen, ecologen, landschapsarchitecten en meer.” Die brede verzameling aan disciplines en het continu afstemmen met opdrachtgevers en bevoegd gezag zorgt ervoor dat Eelerwoude echt maatwerk kan leveren.

“De ene initiatiefnemer wil namelijk zo weinig mogelijk om handen hebben, de ander wil het graag zelf doen. Wij kunnen naar de wens van de initiatiefnemer een ontwikkeling begeleiden.”

Tije Rood

Tije Rood

adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Onze kennis van regelingen

Door onze jarenlange ervaring met erfontwikkeling kennen onze aviseurs de regelingen als geen ander. Zo kunnen ze met de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving uitkomst bieden voor ondernemers die tegen een knellend bestemmingsplan aanlopen. En in het geval van oude schuren zoeken ze kansen in bijvoorbeeld het beleid rondom Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) of, in geval van sommige gemeenten, de Rood-voor-Rood regeling. Ook bemiddelen wij bij gronden (agrarisch of bos), erven of oude gebouwen in het buitengebied. Of zoek je juist een terrein of gebouw om je plan waar te maken? Laat het ons weten.