Het soortmanagementplan en de gebiedsontheffing

Bij Eelerwoude zijn we ervan overtuigd dat ruimtelijke ontwikkeling en bescherming van soorten goed kan samengaan. De Wet natuurbescherming die sinds 1 januari 2017 van kracht is, biedt met de Programmatische aanpak en de Gebiedsontheffing een prachtige kans om economie en ecologie te verbinden!

Regulier onderzoek en ontheffing

Ook nu nog wordt er voor iedere ontwikkeling een apart natuuronderzoek uitgevoerd. Een onderzoek dat al snel een jaar in beslag neemt, al dan niet gevolgd door een ontheffingsaanvraag, ecologisch werkprotocol en compenserende maatregelen. Een ongewenste situatie die bovendien maar weinig bijdraagt aan het doel: de bescherming van soorten. Maar het kan anders!

Programmatische aanpak

Aan de hand van een uitgebreid veldonderzoek wordt een soortmanagementplan (SMP) opgesteld. Het SMP beschrijft hoe de staat van instandhouding van soorten wordt gewaarborgd door tijdig maatregelen te nemen ten gunste van deze soorten. Daardoor ontstaat, soms letterlijk, ruimte voor ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld nieuwbouw. Een mooi voorbeeld is het zgn. ‘Natuurinclusief bouwen’, waarbij in nieuwbouwwoningen voorzieningen voor mussen en vleermuizen worden ingebouwd

Gebiedsontheffing

Met een SMP kan vervolgens een gebiedsontheffing worden aangevraagd. Met deze ontheffing worden voor meerdere jaren ruimtelijke ontwikkelingen binnen een plangebied toegestaan, mits de bescherming van soorten is gewaarborgd. Apart onderzoek of toetsing is dan niet meer nodig en de ontwikkelaar weet vooraf waar hij aan toe is en welke maatregelen hij moet nemen.

Ervaren partner bij soortmanagementplannen

In 2017 hebben de provincies de nieuwe natuurwet geïmplementeerd in hun organisatie. In 2018 zijn diverse initiatieven en pilotprojecten opgestart die invulling geven aan deze nieuwe aanpak. Een aanpak overigens die al gestart is met de Generieke aanpak en bijbehorende ontheffing in de Wet natuurbescherming. Een periode waarin wij veel kennis en ervaring hebben opgedaan in verschillende soortmanagementplannen.

Inmiddels zijn we veel SMP’s verder. In 2023 werken we met een team van ecologen aan grootschalige veldonderzoeken voor woningcorporaties en een vakantie-accomodatie. Ook starten we met een SMP voor de Universiteit Twente, waar we relevante beschermde soorten binnen het universiteitsterrein in kaart brengen.

Weten of een soortmanagementplan interessant is voor jouw project? Benut de expertise van onze adviseurs.

Gerelateerde producten

Kennis & kunde