Ecologische verbindingszone

Met vistrap en stapsteen

Een kanostoep, een vispassage in de Oude IJssel in de vorm van een bypass, aanlegsteigers voor visboten en recreatievaart, een verbinding met het Pieterpad… Nadat Waterschap Rijn en IJssel had besloten om het gebied rond stuw-sluiscomplex De Pol bij Terborg en de zuivering bij Etten te openen voor publiek, kwamen stakeholders met allerlei aandachtspunten en belangen op de proppen.

Bij het opstellen van een masterplan om deze punten te prioriteren werd de hulp van Eelerwoude ingeroepen. En ook in een later stadium, bij het ontwerpen en uitvoeren van diverse onderdelen uit het plan, werden wij bij het project betrokken.

Opdracht Vispasseerbaar maken van de stuw

Product Masterplan De Pol

Locatie De Pol bij Terborg en de zuivering bij Etten

Opdrachtgever Waterschap Rijn en IJssel

Sturing en samenwerking

Waterschap Rijn en IJssel wilde het gebied rond stuw-sluiscomplex De Pol bij Terborg en de zuivering bij Etten openstellen voor publiek. Omdat het bestuur van het waterschap vastliep toen alle stakeholders hun belangen inbrachten, gingen we met deze partijen om tafel. Samen zijn we aan de slag gegaan met een masterplan, waarbij de belangen zijn geprioriteerd: sommige punten werden eisen, andere wensen.

Ook is rekening gehouden met toekomstige plannen van het waterschap op gebied van onder andere nazuivering en energie. Op die manier is masterplan De Pol opgesteld, dat ook de goedkeuring van het waterschapsbestuur heeft gekregen.

Integrale aanpak

Naar aanleiding van dit masterplan werd het gebied ingericht. Een van de onderdelen hiervan was het creëren van een ecologische verbindingszone in de Oude IJssel, aan de linkeroever van De Pol. Dit omvatte onder meer het vispasseerbaar maken van de stuw met een vistrap en het realiseren van een ecologische stapsteen voor planten en dieren.

Van het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van vergunningen tot het maken van bestekstekeningen van de vistrap en het uitvoeren van ecologische, archeologische en bodemonderzoeken: het hele proces is door Eelerwoude begeleid. Juist doordat alle kennis en expertise op deze onderdelen bij Eelerwoude aanwezig is, kon de opdrachtgever in de volle breedte volledig ontzorgd worden.

Civieltechnische uitdaging

Bij het technisch uitwerken van de bypass om het rioolwaterzuiveringscomplex kwamen verschillende obstakels in beeld. Met name de effluentleiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naar de Oude IJssel vormde hierbij een uitdaging. Deze leiding is verlegd (gezinkerd). Hiervoor is de afvoer van de zuiveringsinstallatie een dag stilgelegd, iets wat in haar geschiedenis nog niet eerder was gebeurd. Door een goede voorbereiding en uitvoering is deze operatie zonder problemen verlopen.

Realisatie inclusief werking vispassage

Bij het ontwerpen van de vispassage is rekening gehouden met onder meer de hoogte van de treden, de rustplaatsen voor de vissen en de doorstroom van de hoeveelheid water. Door op al deze onderdelen nauwkeurig te letten is de stuw daadwerkelijk vispasseerbaar gemaakt. In april 2017 werden de vissen langs de vispassage geteld. Daaruit kwam naar voren dat honderden vissen de passage langs de stuw in de Oude IJssel gebruiken.

Kennis & kunde

Gerelateerde projecten