Beheer- en herstelplan monumentaal landschapspark

Praktische leidraad voor landgoed Rhederoord

Landgoed Rhederoord is een Gelderse buitenplaats met een historisch landhuis en verschillende bijgebouwen. Het heeft een bijzonder landschapspark dat grote uitdagingen kent op het gebied van klimaatadaptatie. Daarom had het een compact en concreet herstel- en beheerplan nodig.

Eelerwoude is verantwoordelijk voor het totale beheer van het landgoed. Samen met Copijn Landschapsarchitecten, Copijn Boomspecialisten, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, provincie Gelderland en de gemeente Rheden, stelden we een visiedocument op dat de basis vormt voor het herstel en beheer in de komende tien jaar.

Opdracht Herstelplan landschapspark

Locatie Landgoed Rhederoord

Een robuust toekomstbeeld

Het visiedocument, dat we met de samenwerkingspartners opstelden, is een leidraad voor de noodzakelijke werkzaamheden en het beheer van het landschapspark voor de komende tien jaar. Het is compact, helder, concreet en inspirerend en maakt voor alle partijen duidelijk welke ingrepen nodig zijn en waar naartoe gewerkt wordt.

De focus voor de komende jaren ligt op herstel van de rijkheid van het parkbeeld, anticiperen op de effecten van klimaatverandering en oplossen van functionele uitdagingen als, herinrichting van het gebied rondom de jachthut en het koetshuis, vraatschade en ruimte bieden voor parkeervoorzieningen in het park.

​Herstel

Onze rentmeester begeleidt de uitwerking van het plan waarin conserveren en herstel centraal staan en geeft uitvoering aan de concrete maatregelen die erin beschreven staan. De Eelerwoude boomexperts werken aan behoud en versterking van bijzondere boomgroepen en vervanging van specifieke boomgroepen. Door middel van beheer van delen van de boszoom wordt het landschapspark geleidelijk doorontwikkeld.

Vernieuwing

Er is ook plaats voor vernieuwing. In sommige delen wordt bewust niet gestreefd naar het terugbrengen van de historische situatie, maar naar een nieuw, op de historie geïnspireerd eindbeeld.

Verder is er de ambitie om een nieuwe theekoepel te realiseren. Een eigentijdse interpretatie op de locatie van de oude versie, die een prominente positie in het historische park innam. De dichtgegroeide zichtlijnen worden dan opengewerkt om het zicht op de omgeving te herstellen.

​De komende jaren wordt in tien deelprojecten gewerkt aan behoud en doorontwikkeling van het landschapspark. Het historische assortiment aan beplanting, dat nog in het kader van klimaatadaptatie past, is in kaart gebracht en aangevuld met nieuwe boom- en heestersoorten die passen bij het oorspronkelijke beeld. Zo kan er een nieuwe balans in het beplantingsbeeld ontstaan.

Benieuwd naar onze expertise op dit vlak?

Kennis & kunde