De volgende stappen na een goedgekeurde Lbv of Lbv+

Wil je als veehouder gebruikmaken van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) of Lbv-plus of is jouw aanvraag voor de regeling inmiddels goedgekeurd? Houd er dan rekening mee dat je na goedkeuring van de aanvraag in korte tijd verschillende stappen moet zetten. Denk bijvoorbeeld aan de wijziging van het omgevingsplan. Wij kunnen je daarbij helpen.

Lbv goedgekeurd: wat nu?

Is je aanvraag voor de Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties) of Lbv-plus goedgekeurd? Dan krijg je zes maanden de tijd om de overeenkomst te tekenen. Dat geeft je de ruimte om na te denken over de toekomst van de locatie. Eelerwoude kan helpen om de mogelijkheden in kaart te brengen, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken over de toekomst van je erf.

Wijzig binnen 12 maanden het omgevingsplan

Maak je de keuze om mee te doen met de regeling? Dan zal vanwege de beëindiging van de veehouderij het omgevingsplan (bestemmingsplan) van de locatie moeten worden gewijzigd. In het omgevingsplan moet namelijk worden vastgelegd dat op de locatie geen vee meer mag worden gehouden. Daarnaast heb je mogelijk andere toekomstplannen. Misschien wil je gebruikmaken van de Rood voor Rood- of Ruimte voor Ruimte-regeling, waarvoor de agrarische functie moet worden gewijzigd.

Om in aanmerking te komen voor het tweede voorschot, moet je binnen diezelfde termijn van twaalf maanden aantonen dat je gemeente jouw verzoek tot wijziging van het omgevingsplan in behandeling heeft. Het wijzigen van het omgevingsplan is een tijdrovende procedure. Zorg er dus voor dat je op tijd contact met de gemeente hebt over de wijziging van het omgevingsplan.

Waar wij je mee kunnen helpen

Eelerwoude heeft ruime ervaring met het begeleiden van functieveranderingen van agrarische bedrijven in heel Nederland. Wij kunnen je helpen om de toekomstplannen voor je erf helder te krijgen en de gehele procedure van begin tot eind begeleiden.

Vooroverleg met de gemeente en principeverzoek

Het is verstandig om op tijd met de gemeente om de tafel te zitten en op hoofdlijnen de mogelijkheden voor je plannen te verkennen. Als je dat wenst kunnen wij dat vooroverleg voorbereiden of bij het gesprek aanwezig zijn: wij spreken de taal van de gemeente en kunnen de juiste vragen stellen. Zijn de kaders duidelijk? Dan kan Eelerwoude je vervolgens helpen met het opstellen van een principeverzoek.

Neem contact met ons op

Omgevingsplan

Wij kunnen je helpen met de wijziging van het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Daarvoor toetsen we de plannen aan het geldende beleid en onderzoeken of ze ook milieutechnisch en ecologisch uitvoerbaar zijn. Daarnaast lichten wij toe of en hoe er gebouwd mag worden en waar de gebouwen en onbebouwde gronden voor gebruikt mogen worden. We kunnen bijvoorbeeld een “goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving” (GoFlo) opstellen en daarmee toetsen of het plan voldoet aan een ”evenwichtige toedeling van functies aan locaties” (ETFAL). Wij maken bovendien de verbeelding waarin bestemmingsvlakken, bouwvlakken en aanduidingen worden aangegeven.

Lees meer

Ecologische quickscan

Wil je na beëindiging van je veehouderij gebouwen slopen of verbouwen of andere ruimtelijk ingrepen doen op de locatie van de veehouderij? Dan vraagt de Omgevingswet om rekening te houden met bepaalde planten en dieren. Met een ecologische quickscan onderzoeken we of er beschermde soorten voorkomen en hoe jouw plannen binnen de flora- en faunabepalingen van de Omgevingswet gerealiseerd kunnen worden. Onze conclusies, aanbevelingen en voorgestelde maatregelen kun je meenemen in de onderbouwing van je voorstel voor de nieuwe bestemming van de locatie. Ons advies is om niet te lang te wachten met een quickscan, zodat je vertraging in een latere fase voorkomt.

Lees meer

Wil je graag met een van onze adviseurs in gesprek? Bel dan 088-1471100 of mail naar info@eelerwoude.nl.