Een integrale aanpak voor een groene, gezonde en productieve werkomgeving

In de huidige wereld, waarin ons milieubewustzijn groeit, is vergroening van de leefomgeving een belangrijk streven. Het draagt niet alleen bij aan onze gezondheid, maar biedt ook tal van voordelen op het gebied van klimaatadaptatie, de biodiversiteit en het welzijn van als burgers.

Maar de uitdaging is groter, er zijn meer mogelijkheden voor verduurzaming. Door deze integraal aan te pakken, krijgen we inzicht in het systeem als geheel. Dan kunnen we maatregelen nemen die meerdere opgaven dienen. Dat scheelt tijd en geld.

Bedrijventerreinen bieden kansen voor verduurzaming

Eén van de gebieden waar veel kansen liggen voor vergroening en verbetering van de leefbaarheid, zijn bedrijventerreinen. Deze zijn vaak grijs, versteend, eentonig, saai en soms ook gedateerd. Ontworpen naar de wensen van hun gebruikers, die vooral over de binnenkant gaan en niet zozeer over de buitenkant en de omgeving.

De terreinen worden meestal bezocht met auto’s, er is vaak een hoge stikstofuitstoot. In het algemeen niet een fijne omgeving om te verblijven. Toch werkt een aanzienlijk deel van de Nederlands bevolking op een van de 3.500 bedrijventerreinen die ons land rijk is.

Het positieve effect van groen

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor groengebruik bij de inrichting van bedrijventerreinen. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat groen een positief effect heeft op de productiviteit van mensen. Het zorgt voor een lager ziekteverzuim, minder stress, betere prestaties, een hogere werktevredenheid en meer betrokkenheid bij het werk. Daarbij maakt het vaak niet uit hoe dat groen eruit ziet.

Het juiste groen is echter wel van groot belang voor de biodiversiteit. Bedrijventerreinen kunnen groene corridors vormen naar natuurgebieden een woonwijken. Dit vergroot het leefgebied voor plant- en diersoorten, wat een wezenlijke bijdrage levert aan het behoud van flora en fauna.

Ook in het kader van klimaatadaptatie speelt groen een grote rol. Want meer dan 80% van de bedrijventerreinen is gevoelig voor wateroverlast en hittestress. Groene natuur absorbeert overtollig regenwater en verzacht daarmee de gevolgen van hevige regenval. Bomen en struiken zorgen voor schaduw bij extreem warme periodes en groene daken en gevels helpen bij het reguleren van zowel stedelijke hitte als wateroverlast.

Vergroening bedrijventerreinen Eelerwoude
Vergroening bedrijventerreinen

Verduurzaming van de fysieke leefomgeving

Naast vergroening liggen er nog meer kansen voor het verduurzamen van de leefomgeving. Denk aan de energietransitie in de vorm van zonnepanelen, windmolens, electriciteitsopslag en warmtenetten. Door de alsmaar toenemende krapte op het energienet worden zelfvoorzienende gemeenschappen steeds belangrijker, waarbij lokale productie, energiebesparing en opslag hand in hand gaan.

Ook op het gebied van circulariteit liggen er kansen. Upcycling, hergebruik en recycling van materialen verminderen de ecologische footprint. Hierdoor kunnen schaarse grondstoffen (weer) op andere plekken gebruikt worden.
Daarnaast is mobiliteit een belangrijk aspect. Innovatieve vormen van transport, zoals elektrische voertuigen en de ontwikkeling van efficiënte openbaar vervoerssystemen, spelen een sleutelrol in het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Tot slot zouden zelfs andere functies een plek kunnen krijgen op het bedrijventerrein van de toekomst. Bijvoorbeeld het verbouwen van voedsel of wonen. Dit voor elkaar krijgen vereist wel een integrale aanpak met oog voor zowel plant en dier als gebruiker en bezoeker.

Een integrale aanpak op meerdere niveaus

Wij zijn overtuigd van een integrale aanpak vanuit meerdere vakdisciplines. Bij de inrichting of herinrichting van een bedrijventerrein benaderen we het gebied als een systeem waarbinnen meerdere opgaven een plek krijgen, met adviseurs uit verschillende vakgebieden. Denk aan circulariteit, duurzame mobiliteit, duurzaam ruimtegebruik, klimaatadaptatie, de transitie naar duurzame energie, het verhogen van de biodiversiteit en een gezonde leefomgeving.

Daarbij kijken we zowel naar het gebouw als de buitenruimte, op en tussen de kavels en de openbare ruimte. Daaronder verstaan we het gebruik en de inrichting van de infrastructuur zoals wegen, parkeerplaatsen en andere verkeerselementen en de bestaande groene en blauwe elementen.

Maar ook naar de interactie tussen het bedrijventerrein en de omgeving. Hoe transporteer je hier de energie? Hoe kan het groen op de locatie een verbinding vormen tussen andere groengebieden? En welke maatregelen hebben juist erg weinig impact op dit gebied?

Klaproos bedrijventerrein

Samenhang van opgaven

Door de verschillende opgaven op een bedrijventerreinen als één geheel te bekijken, en in samenhang met de omgeving, krijgen we inzicht in het systeem als geheel. We kunnen dan werken aan oplossingen voor meerdere opgaven en desinvesteringen en contraproductieve maatregelen zoveel mogelijk voorkomen. Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving is ook één van de kernbegrippen van de per 1 januari 2024 in werking getreden Omgevingswet.

Een ander bijkomend voordeel van een integrale blik en aanpak, is dat (financiële) afwegingen in één keer te nemen zijn. Door het inzicht in de opties en de gevolgen ervan, is het mogelijk weloverwogen beslissingen te nemen. Dit scheelt uiteindelijk veel tijd en dus ook geld.

Eelerwoude adviseert

Onze adviseurs bieden op meerdere manieren ondersteuning bij beleid- en regelgeving, een concrete pilot of het inzichtelijk maken van de mogelijkheden per bedrijventerrein. Maatwerk is hierin mogelijk.
Denk aan:

  • Nulmeting toekomstbestendigheid huidige situatie
    We brengen de bestaande situatie in kaart en zoeken antwoord op vragen als: Wat is er al gedaan op het gebied van de klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en gezonde leefomgeving? Welke natuur is aanwezig?
  • Quickscan gezonde leefomgeving
    We doen onderzoek naar kansen voor het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving. De uitkomsten leggen we vast in een document met praktische maatregelen en adviezen die direct toepasbaar zijn.
  • Natuurinclusieve kansenkaart
    Voor het een bedrijf of een terrein brengen we natuurinclusieve kansen in kaart aan de hand van een overzicht van mogelijkheden. Deze kansen worden aangevuld met gerichte, praktische adviezen.

Subsidies binnen handbereik

Voor ondernemers, parkmanagers en gemeenten zijn verschillende subsidies beschikbaar die ondersteunen bij het vergroenen van bedrijventerreinen. Dit geldt voor meerdere provincies. Onze adviseurs kennen de regels.