Pachtprijzen 2023: stijging in alle regio’s

Jaarlijks worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. Ze worden berekend op basis van de bedrijfsresultaten van de middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2017-2021, conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit. De pachtnormen 2023 traden op 1 juli 2023 in werking.

De pachtprijs in een overeenkomst bij reguliere pacht mag niet boven deze wettelijke pachtnormen uitkomen.

Stijging ten opzichte van 2022

Nederland heeft 14 pachtprijsgebieden voor akkerbouw- en grasland. Opvallend is dat de pachtnormen 2023 van los bouw- en grasland in alle pachtprijsgebieden gestegen zijn ten opzichte van 2022. De reden hiervan is dat de grondbeloning per pachtprijsgebied wordt afgeleid van het inkomen van akkerbouw- en melkveebedrijven in het gebied.

In de melkveehouderij is het matige inkomensjaar 2016 vervangen door het jaar 2021 met een inkomen dat ruim boven het langjarig gemiddelde ligt. De verschillen in hoogte en ontwikkeling van het inkomen zijn in de akkerbouw groter. Daar lag het inkomen in 2016 landelijk gezien wat lager dan het langjarig gemiddelde, terwijl het inkomen in 2021 daar ver bovenuit steekt.

Voor tuinland is de regionorm in Westelijk Holland uitgekomen op € 6.551,- per hectare, een stijging van 29%. In de rest van Nederland is de regionorm met 36% toegenomen naar € 4.907,- per hectare.

De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor bedrijfsgebouwen is met 3,72% gestegen.

De maximale huurprijsgrenzen voor agrarische woningen worden op basis van het Besluit huurprijzen woonruimte afgeleid van de ‘Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimten’. Per 1 juli 2023 stijgen de huurprijsgrenzen met 10,0% (inflatiepercentage kalenderjaar 2022; BZK, 2023).

Stijging groter dan gebruikelijk

De pachtprijzen stijgen daarmee meer dan gebruikelijk. Dit komt gedeeltelijk door de bovengemiddelde opbrengsten in het jaar 2021 en gedeeltelijk door de bovengemiddelde inflatie van het afgelopen jaar.

Ben je verpachter van reguliere pachtgronden en wil je weten wat dat voor jou betekent? Bij Eelerwoude hebben we deskundigen op het gebied van pachtzaken. Zij geven graag advies.